TİCARİ ALACAK SİGORTASI

1)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir?

 • 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir.
 • KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi ile ilgili Türk Reasürans A.Ş. Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilmiştir.
 • Bu sigorta ile, firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.
 • Teminat altına alınan bu riskler, kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumlarıdır.

 

2)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında;

 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS,vb) olan satışlar,
 • Grup şirketlerine yapılan satışlar kapsam altında değilken;
 • Açık Hesap ile Çek ve Senet ile yapılan vadeli satışlar teminat altındadır.

 

3)Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile;

 • Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar,
 • Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler hâricinde kalan alıcılara yapılan satışlar teminat altındadır.

 

4)KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nden Kimler Faydalanabilir?

 • KOBİ vasfını taşıyan işletmelerden en az iki yıl geçmişi olan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan, basit usul dışında vergi mükellefi olan ve Bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosu iki yüz elli milyon (*) Türk Lirasından (dâhil) az olan; mikro, küçük ve orta büyüklükteki şirketler bu sistemden faydalanabilir.*(Merkez gerekli gördüğü durumlarda bu tutarı her bir başvuru için %40’ına kadar arttırabilecektir)

 

5)KOBİ’ler İçin Ticari Alacak Sigortası Sistemi Özellikleri

 • Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir.
 • Sigortalının cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.
 • Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir. Tahsis edilen bu kredi limiti Sigortalıların başvuru formunda her bir alıcısı için talep ettiği kredi limitleri ve risk değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak herhangi bir ek prim alınmaksızın merkez tarafından arttırılabilir.
 • İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir.
 • Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur.
 • Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

 

6)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının Finansmana Katkısı Nedir?

 • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası poliçesi hem bankalar hem de finans kuruluşları nezdinde, bu kurumların poliçeye dain-i mürtehin olarak eklenmesiyle finansmana ulaşmakta kolaylık sağlamaktadır.
 • Ayrıca Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası poliçesine KOBİ’lerin tedarikçisi konumundaki özel şirketler de dain-i mürtehin olarak eklenebilmektedir.
 • Bu sayede KOBİ’ler alacaklarının ödenmeme riskine karşı işletmelerini korurken aynı zamanda tedarikçi firmalar, bayilerine yaptıkları vadeli satışlardan doğan alacaklarının, bayisinin kendi alıcısıyla yaşayacağı tahsilat probleminden dolayı kendisine ödeme yapamaması veya ödemesini geciktirmesinden oluşan riskin önüne geçebilecektir.

 

7)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Prim hesaplaması, aşağıdaki tabloya göre hesaplanır. Sigortalanabilir ciro ile müşterinin seçmiş olduğu vade aralığına tekabül eden prim oranının çarpılması ile elde edilmektedir. Hesaplanan prim her halükarda 3.000-TL’nin altında olamaz. Hesaplanan primin bu tutarın altında çıkması durumunda, prim tutarı 3.000-TL olarak kabul edilir.

* Cironun, Merkez tarafından artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı en son satır kullanılarak hesaplanır.

 

8)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında Risk Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir?

 • Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.
 • Hem mevcutta çalıştığınız hem de poliçe dönemi içerisinde yeni çalışmaya başlayacağınız alıcılarınızın analizini yaparak risklerini ölçüyoruz. Bu ölçümleme sonucunda alıcılarınıza her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.
 • Skoru 1 ile 5 arasında olan alıcılarınız için talep edilen kredi limitlerine bağlı olarak limit tahsisi gerçekleştirilir.
 • Alıcılarınız için talep ettiğiniz kredi limitleri otomatik olarak tahsis edilen limitin üzerinde kalması durumunda ilgili talebiniz kredi tahsis ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Sigortalı firmanın yeni çalışmaya başlayacağı alıcıları da poliçe dönemi içerisinde mevcut poliçesine dâhil edilebilir.
 • Alıcı başına otomatik tahsis edilebilecek olan bu kredi limitleri KOBİ’nin başvuru formunda her bir alıcısı için bu tutarlardan bağımsız olarak talep ettiği kredi limitlerine ve o alıcının mevcuttaki risk görünümüne göre tekrar değerlendirilebilir. Bu değerlendirmede Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterleri dikkate alınır. Değerlendirme sonucunda Merkez tarafından limit artışına karar verilmesi, prim farkına sebep olmaz.

 

9)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında Limit Tahsis ve Hasar Süreçleri Nasıl Yönetilir?

 

Tahsis Süreci

 • Alıcı firma hakkında, iflas, konkordato, tasfiye, icra takibi, vb. hukuki kararlar ile yazılmış çek, protestolu senet, sorunlu kredi vb. olumsuz durumlar haricinde, sigorta dönemi içerisinde skor ve kredi limiti revizyonu yapılmayacaktır. Böylece sigortalı firmaların ticari faaliyetleri ancak, alıcı firmaların finansal bir olumsuzluk içerisinde bulunmaları durumunda etkilenecektir. Bu da sigortalının daha stabil ve büyümeye odaklı ticari faaliyetler içinde bulunmasına katkı sağlayacaktır.
 • Bilgi tedariği sağlanan kurumlarla çevrimiçi bağlantılarda veya sistemlerde bir sıkıntı yaşanmaması durumunda, kredi limitleri anlık veya teklif talebi gerçekleştirildiği takdirde en kısa sürede limit tahsisi gerçekleştirilecektir. Böylece sigortalı firma, hem poliçeyi alıp almama kararını daha hızlı verebilecek hem de ticari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilecektir.
 • Soruşturma Masrafları: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında alıcı limiti verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif sürecinde sigortalı adayı ve alıcı başına 10 TL sorgulama ücreti yansıtılır. Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.

 

Hasar Süreci

 • Hasar süreci, sigortalının Merkez’e başvurusu ile başlayacaktır.
 • Sigortalı hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeleri zamanında Merkez’e iletmekle yükümlüdür.
 • Merkez, gerekli kontrollerin ardından tüm bilgi ve belgeleri hukuk bürosuna iletecektir.
 • Tahsilat süresi bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da hukuk bürosu tarafından işlemlere devam edilecektir.
 • Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmaması veya tahsilat maliyetlerinin alacak tutarından fazla olması durumunda Merkez tarafından kapatılabilir.
 • Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.
 • Hukuki Masraflar: Hasar dosyaları için uygulanacak hukuki masraflarda, Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

 

10)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının Faydaları Nelerdir?

 • KOBİ’lerin müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
 • Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
 • Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
 • Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.
 • Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütü

Son Yazılar